Семінарське заняття на тему «Перша світова війна» — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

Нещодавно викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплінколеджу Мирослава Ільчишин провела відкрите семінарське заняття з дисципліни “Історія: Україна і світ”, на тему «Перша світова війна», в групах ГРС(н)-18 та ФН(н)-18, з використанням інтерактивних методів навчання та елементів театралізації.

Метою заняття було - виявлення рівня засвоєння навчального матеріалу, спонукати студентів до пізнавальної, наукової діяльності, розвивати самостійність та творче мислення, активізація пізнавальної діяльності студентів на занятті із застосуванням ігрової методики, розвивати вміння критично мислити на основі аналізу історичних джерел.

На занятті розглядались питання про причини і передумови Першої світової війни, основні битви та нові види озброєнь Першої світової війни, Україна в планах воюючих держав, підсумки та наслідки війни тощо.

На занятті були використанні різноманітні методи навчання (метод «малих груп», візуалізація, мікрофон), а також елементи театралізації (сценка «Світ на порозі війни»), де студенти виявили свої творчі здібності. З метою актуалізації опорних знань з основних питань теми та орієнтації студентів у навчальному матеріалі, викладачами було використано бліц-опитування.

Під час заняття викладач організувала дискусію на тему: «Чи можна було уникнути війни?». На підставі індивідуальних завдань, студенти готували тези виступів з цих проблем.

Заняття проводилось за чітко розробленим планом, складеним відповідно до програми і календарно-тематичного плану предмету. Відчувався постійний взаємозв’язок викладача з аудиторією. Студенти брали активну участь в обговоренні теми. На занятті була створена доброзичлива атмосфера – викладач, використовуючи особистісно-орієнтований підхід, доносила інформацію до студентів, підтримувала з ними діалог та впродовж заняття організовувала закріплення вивченого матеріалу опорними запитаннями.

На завершенні заняття викладач підвела підсумки проведеної роботи по темі, яка вивчалася.

У процесі обговорення відкритого заняття відзначено його практичну цінність, актуальність теми, дотримання повноти викладання програмного матеріалу, постійний міждисциплінарний зв’язок, використання проблемних ситуацій та технічних засобів навчання. Заняття проведено на належному науково-теоретичному та методичному рівні, досягло своєї мети, отримало схвальну оцінку у присутніх і відповідає сучасним вимогам освітньої діяльності.

Такі заняття роблять навчальний процес цікавими, а студентів спонукають до творчої праці.